Podmínky přijetí

Zápis do školní družiny probíhá první den školního roku. Jsou přijímáni žáci 1. až 5. ročníku základní školy. V případě velkého zájmu jsou přijímáni zejména žáci nižších ročníků a žáci dojíždějící.

 • přijetí není nárokové
 • o přijetí rozhoduje ředitelka školy
 • dítě je přijato na základě řádně vyplněné přihlášky
 • kritéria přijetí do ŠD dle dokumentu Kritéria přijetí dítěte do ŠD

Přihláška

 • řádně vyplnit všechny povinné údaje
 • vypsat zdravotní problémy či omezení dítěte
 • vyplnit odchody ze ŠD
 • uvést, zda může odcházet dítě samo, nebo kým bude vyzvedáváno
 • přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem
 • možnost změny odchodů kdykoliv během školního roku po dohodě s vychovatelkou
 • přihášku je nutné odevzdat vychovatelce nejpozději do tří pracovních dnů ve školní družině

Odchody dítěte regulujte tak, aby nedocházelo k narušování činností ve družině. Po obědě do 13 hodin a odpoledne nejdříve od 14:45 hodin
Pokud dítě opouští družinu v jinou dobu, než která je uvedena na přihlášce, je nutné doložit písemnou žádost, která musí obsahovat datum a čas odchodu, s kým žák odchází a podpis zákonného zástupce. Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD uvolnit.

Přihlášení, odhlášení a vyloučení dítěte ze ŠD

Žáka přihlašují do ŠD rodiče opětovně vždy na začátku nového školního roku (první školní den) vyplněním a odevzdáním přihlášky vychovatelce. Tím je zahájena docházka žáka do ŠD. Docházka přihlášeného dítěte je povinná a trvá celý školní rok, končí písemným odhlášením dítěte ze ŠD nebo ukončením platnosti přihlášky. V průběhu školního roku jsou žáci přijímáni do ŠD pouze v tom případě, pokud to kapacita ŠD dovolí (vedoucí vychovatelka rodičům oznámí, zda bylo dítě do ŠD přijato). Odhlašování dítěte ze ŠD se děje písemnou formou, s příslušnou vychovatelkou si rodiče dohodnou přesné datum ukončení docházky. Písemná odhláška se přikládá k přihlášce. O vyloučení žáka rozhoduje ředitelka školy. Toto krajní opatření je možné, pokud žák soustavně nebo jiným významným projevem porušil kázeň a pořádek, případně ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. I často se opakující nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby ŠD může být důvodem k vyloučení žáka. Rozhodnutí o vyloučení žáka musí být předem projednáno se zákonnými zástupci žáka a má charakter správního řízení.